Praca grupowa

Wsparcie pracy grupowej platformą zarządzania dokumentami i procesami biznesowymi ma istotne znaczenie dla optymalizacji działań w organizacji. Platforma obejmuje wszystkie aspekty rejestracji i przepływu dokumentu, jak również różnorodne dziedzinowe procesy biznesowe, takie jak na przykład automatyczne przetwarzanie faktur, zarządzanie delegacjami służbowymi, ocena wniosków o sfinansowanie, rozliczanie zaliczek czy procedowanie wniosków urlopowych.

Wirtualne organizacje zazwyczaj łączą w sobie wiele rozproszonych biur koordynowanych przez centralę i raportujących do niej. Istotne znaczenie ma w tym przypadku dostarczane przez system wsparcie pracy grupowej. Głównymi aspektami działań wspierających pracę grupową są usługi zarządzania procesami biznesowymi dostarczające narzędzi do udostępniania dokumentów oraz struktura współdzielonych folderów, jak również elektroniczne akta spraw.

Platforma OfficeObjects® dostarcza zarówno środowisko tworzenia aplikacji jak i operacyjne wsparcie przetwarzania informacji. Graficzny interfejs funkcji zarządzania repozytorium dokumentów oraz interaktywne elektroniczne formularze spełniają rolę interfejsu użytkownika w czynnościach manualnych procesów biznesowych rozwijanych za pomocą silnych narzędzi OfficeObjects®. Stosowanie terminologii dziedzinowej w ramach interfejsów procesów biznesowych umożliwia łatwe zrozumienie i w rezultacie zwiększa komfort pracy użytkowników.

Repozytorium dokumentów stanowi źródło wiedzy korporacyjnej. Jest wyposażone w możliwości trwałego zapamiętywania oraz selektywnego wyszukiwania w ramach wszystkich typów dokumentacji biznesowej. Silne i elastyczne funkcje zarządzania dostępem w połączeniu z zaawansowanymi mechanizmami ochrony integralności danych, powodują, że repozytorium jest bezpieczną alternatywą dla lokalnych urządzeń pamięci masowej na stacji roboczej użytkownika czy też w urządzeniach mobilnych. Funkcjonalność wersjonowania dokumentów obejmującego całość cyklu życia dokumentu służy jako dodatkowe zabezpieczenie integralności danych.

Proces udostępniania dokumentów stanowi podstawową platformę wewnętrznej wymiany w organizacji. Zastosowanie procesu workflow do udostępniania dokumentów i, w niektórych przypadkach, do żądania podjęcia działań w odniesieniu do nich, ma znaczącą przewagę nad klasyczną wymianą poczty elektronicznej. Standardowe funkcje zarządzania procesami biznesowymi, takie jak kontrola czasu, niezaprzeczalność, rozliczalność w zakresie potwierdzonego obciążenia pracą, stanowią istotne narzędzie w zarządzaniu procesami pracowników wiedzy.